JavaScript通过正则表达式实现表单验证电话号码

2014-03-07 21

JavaScript表单验证电话号码,判断一个输入量是否为电话号码,通过正则表达式实现。

//检查电话号码 
function isTel(str){ 
var reg=/^([0-9]|[\-])+$/g ; 
if(str.length18){ 
return false; 
} 
else{ 
return reg.exec(str); 
} 
}
展开阅读全文

更多Javascript文章

ext form 表单提交数据的方法小结
Aug 08 25
父节点获取子节点的字符串示例代码
Feb 26 14
js基础之DOM中document对象的常用属性方法详解
Oct 28 25
基于JavaScript实现熔岩灯效果导航菜单
Jan 04 22
Angular1.x自定义指令实例详解
Mar 01 18
JS字符串false转boolean的方法(推荐)
Mar 08 26
浅谈Node新版本13.2.0正式支持ES Modules特性
Nov 25 24
手机访问当前页面