js中的闭包实例展示

2018-11-01 34 前端攻城老湿

前言

准确来说,闭包是基于正常的垃圾回收处理机制下的。也就是说,一般情况一个函数(函数作用域)执行完毕,里面声明的变量会全部释放,被垃圾回收器回收。但闭包利用一个技巧,让作用域里面的变量,在函数执行完之后依旧保存没有被垃圾回收处理掉。

闭包

定义

MDN定义

javascriptkit

词法作用域

闭包的三大特点为:

1、函数嵌套函数

2、内部函数可以访问外部函数的变量

3、参数和变量不会被回收。

作用域链
函数在执行的过程中,先从自己内部找变量如果找不到,再从创建当前函数所在的作用域(词法作用域)去找, 以 此往上注意找的是变量的当前的状态

作用域链的博客

函数连同它作用域链上的要找的这个变量,共同构成闭包

一般情况下使用闭包主要是为了

  • 封装数据
  • 暂存数据

一个典型的闭包案例

function car(){
 var speed = 0
 function fn(){
 speed++
 console.log(speed)
 }
 return fn
}
var speedUp = car()
speedUp() //1
speedUp() //2

当函数内部没有执行以下的代码时

function fn(){
 speed++
 console.log(speed)
 }
return fn

在代码执行完成后,函数内部的局部变量speed就会被销毁,由于全局标量speedUp一直存在(除非关闭当前页面,否则全局变量一直存在),那么函数内部的作用域就没有办法被销毁,里面有东西一直被使用,这点与浏览器的垃圾回收机制相仿,当我们执行speedUp(),他会在函数的词法作用域下去寻找,函数里面又返回了一个fn,因而形成闭包,简单的理解为

var speed = 0
function fn(){
 speed++
 console.log(speed)
}

这一段代码形成一个闭包,如果不return fn,那函数内部的局部变量就会被销毁。

我们可以看看上述代码利用立即执行语句和立即执行函数可以怎么演变:

function car(){
 var speed = 0
 function fn(){
 speed++
 console.log(speed)
 }
 return fn
}
var speedUp = car()
//1
function car(){
 var speed = 0
 return function (){
 speed++
 console.log(speed)
 }
}
var speedUp = car()
//2
function car(speed){
 return function (){
 speed++
 console.log(speed)
 }
}
var speedUp = car(3)
//3
function car(){
 var speed = arguments[0]
 return function (){
 speed++
 console.log(speed)
 }
}
var speedUp = car()
//4
function car(){
 var speed = 0
 return function (){
 speed++
 console.log(speed)
 }
}
//5 car可以不写,则为匿名函数 
var speedUp = (function car(speed){
 return function (){
 speed++
 console.log(speed)
 }
}
)(3)

闭包的相关案例

如下代码输出多少?如果想输出3,那如何改造代码?

var fnArr = [];
for (var i = 0; i < 10; i ++) {
 fnArr[i] = function(){
 return i
 };
}
console.log( fnArr[3]() ) // 10

同等演变

假设只有两层循环:

var fnArr = []
for (var i = 0; i < 2; i ++) {
 fnArr[i] = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(i)
}
fnArr[3]()
//1
var fnArr = [] 
fnArr[0] = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(0)
}
fnArr[1] = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(1)
}
fnArr[3]()
//2
var a = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(0)
}
var b = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(1)
}
b()
//3
var a = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(0)
}
function fn2(j){
 return function(){
 return j
 }
}
var b = fn2(1)
//4
var a = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(0)
}
function fn2(j){
 return function(){
 return j
 }
 return f
}
var b = fn2(1)
//5
var a = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(0)
}
function fn2(j){
 var j = arguments[0]
 function f(){
 return j
 }
 return f
}
var b = fn2(1)

改造后(立即执行语句,演变过程)

var fnArr = []
for (var i = 0; i < 10; i ++) {
 fnArr[i] = (function(j){
 return function(){
 return j
 } 
 })(i)
}
console.log( fnArr[3]() ) // 3
var fnArr = []
for (var i = 0; i < 10; i ++) {
 (function(i){
 fnArr[i] = function(){
 return i
 } 
 })(i)
}
console.log( fnArr[3]() ) // 3
var fnArr = []
for (let i = 0; i < 10; i ++) {
 fnArr[i] = function(){
 return i
 } 
}
console.log( fnArr[3]() ) // 3

封装一个 Car 对象

var Car = (function(){
 var speed = 0;
 function set(s){
 speed = s
 }
 function get(){
 return speed
 }
 function speedUp(){
 speed++
 }
 function speedDown(){
 speed--
 }
 return {
 setSpeed: setSpeed,
 get: get,
 speedUp: speedUp,
 speedDown: speedDown
 }
})()
Car.set(30)
Car.get() //30
Car.speedUp()
Car.get() //31
Car.speedDown()
Car.get() //3

如下代码输出多少?如何连续输出 0,1,2,3,4

for(var i=0; i<5; i++){
 setTimeout(function(){
 console.log('delayer:' + i )
 }, 0)
}

输出结果为:delayer:5(连续输出5个),执行setTimeout时,代码会挂到任务队列中区,待i遍历完成之后执行,而此时i = 5,所以输出delayer:5(连续输出5个)

修改后

for(var i=0; i<5; i++){
 (function(j){
 setTimeout(function(){
 console.log('delayer:' + j )
 }, 0)//1000-1000*j 
 })(i)
}

或者

for(var i=0; i<5; i++){
 setTimeout((function(j){
 return function(){
 console.log('delayer:' + j )
 }
 }(i)), 0) 
}

如下代码输出多少?

function makeCounter() {
 var count = 0
 return function() {
 return count++
 };
}
var counter = makeCounter()
var counter2 = makeCounter();
console.log( counter() ) // 0
console.log( counter() ) // 1
console.log( counter2() ) // 0
console.log( counter2() ) // 1

补全代码,实现数组按姓名、年纪、任意字段排序

var users = [
 { name: "John", age: 20, company: "Baidu" },
 { name: "Pete", age: 18, company: "Alibaba" },
 { name: "Ann", age: 19, company: "Tecent" }
]
users.sort(byName) 
users.sort(byAge)
users.sort(byField('company'))

解答

function byName(user1, user2){
 return user1.name > user2.name
}
function byAge (user1, user2){
 return user1.age > user2.age
}
function byFeild(field){
 return function(user1, user2){
 return user1[field] > user2[field]
 }
}
users.sort(byField('company'))

写一个 sum 函数,实现如下调用方式

console.log( sum(1)(2) ) // 3
console.log( sum(5)(-1) ) // 4

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对三水点靠木的支持。

展开阅读全文

更多Javascript文章

jQuery 渐变下拉菜单
Dec 15 20
js用正则表达式来验证表单(比较齐全的资源)
Nov 17 18
js实现局部页面打印预览原理及示例代码
Jul 03 22
jQuery模拟下拉框选择对应菜单的内容
Mar 07 25
Angular.JS中select下拉框设置value的方法
Jun 20 22
微信小程序绘制图片发送朋友圈
Jul 25 24
vant 中van-list的用法说明
Nov 11 27
手机访问当前页面